Zásady spracovania osobných údajov

 

 1. Spoločnosť TML Slovensko s.r.o., IČO 35 921 269, so sídlom Cementárska 15, 900 31 Stupava je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

TML Slovensko s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
email: info@tml.sk
telefón: +421 902 907 909

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa, ktoré Objednávateľ zadáva do Objednávkového formulára, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je
 2. identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva“), správne doručovanie písomností a objednaného tovaru, realizácia predzmluvných vzťahov,uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy. Na spracúvanie osobných údajov  podľa tohto odseku sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a o zmene nevyžaduje súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania je: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Objednávateľa,
 3. marketingový účel (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov Prevádzkovateľa) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v informovaní Objednávateľa o aktivitách Prevádzkovateľa v prípade uzatvorenia Zmluvy,
 4. marketingový účel (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov Prevádzkovateľa) na základe súhlasu Objednávateľa v prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo.

 

 1. Objednávateľ uskutočnením Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé.

 

 1. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy. Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne uzatvorenie a plnenie Zmluvy.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a na uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov (t.j. po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

 

 1. Príjemcami osobných údajov Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytol Prevádzkovateľovi, sú nasledovné kategórie príjemcov:

-        osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe Zmluvy,

-        osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

-        osoby zaisťujúce marketingové služby,

-        osoby poverené účtovaním daňových dokladov v súlade so Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v odseku 2 a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v odseku 3, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Udelený súhlas je možné odvolať písomne na adrese spoločnosti alebo formou emailu zaslaným na emailovú adresu info@tml.sk.

 

 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to informácie o

a)       účele spracúvania osobných údajov,

b)      kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)       identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d)      dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e)       práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, práve na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

g)      existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

h)      má právo na prenosnosť osobných údajov,

i)        má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

j)        má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Objednávateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

k)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

 

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Objednávateľ požiada, môže Poskytovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Poskytovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje Objednávateľovi spôsobom podľa jej požiadavky.

 

 1. Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

 1. Informácie podľa odsekov 8 a 9 je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv Objednávateľa povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Objednávateľ uplatnil právo na výmaz, ak

a)       osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)      dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

c)       dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)       je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

 1. Objednávateľ má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)       Objednávateľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Objednávateľ namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)       Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Objednávateľ na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)      Objednávateľ namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Objednávateľa.

 

 1. Objednávateľa, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 1.  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 14, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

 1. Objednávateľa, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 14, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 1. Objednávateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 1. Objednávateľ má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Objednávateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

 1. Objednávateľ má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

 1. Objednávateľ má právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom formulára Objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach a zároveň Objednávateľovi zašle novú verziu týchto podmienok na poskytnutú e-mailovú adresu.

 

 

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Product added to compare.

Informácie o súboroch cookie

Používame súbory cookie, aby sme zaistili čo najlpešie prostredie na našich webových stránkach. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, predpokladáme, že ste spokojní so všetkými súbormi na stránkach www.tml.sk. Ak však budete chcieť, môžete nastavenia súborov cookie kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Majte na pamäti, že ak zmeníte nastavenia súborov cookie, nemôžeme Vám garantovať, že všetky funkcie bude naďalej správne fungovať. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné.