Veľkoobchodná spolupráca, objednávky:

 

Mgr. Milan Ondráček

+421 902 907 908

milan.starha@tml.cz

Kancelária, fakturácia, výmena tovaru, reklamácie:

 

Veronika Ondráčková Verbíková

+420 721 640 826

info@tml.sk

objednavky@tml.cz

ROZVOZY PRE VELKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV V ROKU 2023 -kliknite sem.

  

Obchodné podmienky – Veľkoobchod pre internetový obchod (e-shop) www.tml.sk

 

TML Slovensko s.r.o.,

so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava,

IČO: 35 921 269, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 34936/B,

DIČ: 2021951602,

IČ DPH: SK2021951602,

v mene spoločnosti koná Ing. Michal Hince, konateľ,

telefónne číslo: +421 902 907 909,

e-mailová adresa: info@tml.sk,

Číslo bankového účtu:            IBAN: SK7075000000004002287365,

Československá obchodná banka a.s.,

SWIFT: CEKOSKBX,

Kód banky: 7500

 

 

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť TML Slovensko s.r.o., so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35 921 269, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 34936/B, DIČ: 2021951602, IČ DPH: SK2021951602 (ďalej len „Predávajúci“) ponúka možnosť veľkoobchodnej spolupráce a možnosť nakupovať tovary ponúkané na stránke www.tml.sk za výhodnejšie veľkoobchodné ceny.

 

 1. Veľkoobchodná spolupráca je možná za splnenia dvoch základných podmienok:

-          kupujúcim je podnikateľ (fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba), ktorý  uzatvára kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný na webovej stránke v rámci svojej podnikateľskej činnosti za účelom ďalšieho predaja tovaru koncovým zákazníkom alebo použitia tovaru pre podnikateľské poskytovanie služieb, a

-          minimálna objednávka od konkrétneho kupujúceho musí byť v každom jednotlivom prípade v minimálnej hodnote 80 eur bez DPH (týka sa dostupného tovaru).

 

 1. Vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa v prípade splnenia podmienok uskutočnia na základe týchto obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva. Ustanovenia osobitných zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

 1. Pri nesplnení akejkoľvek podmienky budú ceny účtované ako maloobchodné a vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho sa budú spravovať všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 1. Predávajúci je oprávnený v každom jednotlivom prípade posudzovať, či sú splnení podmienky na uplatnenie veľkoobchodného režimu. V rámci posúdenia žiadosti môže Predávajúci vykonať kontrolu žiadateľa v administratívnom registre ekonomických subjektov, v ďalších registroch či kontrolu na mieste najmä v prevádzke žiadateľa. Predávajúci zásadne predpokladá, že predmet podnikania (činnosti) zákazníka súvisí s následným predajom tovarov.

 

 

Článok I

Základné pojmy

 

 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto obchodné podmienky Predávajúceho pre veľkoobchodný predaj Tovaru prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri dodaní Tovaru, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Predávajúci“ sa rozumie TML Slovensko s.r.o., so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35 921 269, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 34936/B;
 3. Kupujúci“ sa rozumie fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru a/alebo ktorá si objednala u Predávajúceho Tovar v súlade s týmito Podmienkami, a to na účely svojho podnikania;
 4. Stránka“ sa rozumie internetová stránka www.tml.sk;
 5. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke v on-line katalógu;
 6. On-line katalóg“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie aplikácia, prevádzkovaná Predávajúcim v elektronickej forme na Stránke, v ktorom je uvedená špecifikácia ponúkaného Tovaru a výška ceny Tovaru s DPH. Výnimočne môže byť Cena uvedená aj bez DPH. Špecifikácia Tovaru na Stránke v on-line katalógu je nezáväzná a všeobecná;
 7. Dovoz“ sa rozumie transport objednaného Tovaru Predávajúcim do Miesta určenia prostredníctvom vlastnej prepravy alebo kuriérskej služby;
 8. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Kupujúcim v Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť služba Dovozu;
 9. Cenová ponuka“sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru na základe požiadaviek vymienených Kupujúcim na Stránke v Košíku a je súčasťou Objednávkového formulára;
 10. Objednávka“ sa rozumie úkon Kupujúceho, ktorý spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Kupujúcim prostredníctvom aplikácie na Stránke. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné navoliť prostredníctvom Stránky Tovar, ktorý má Kupujúci od Predávajúceho záujem zakúpiť a prejsť cez aplikáciu „košík“ do Objednávkového formulára, kde po zadaní potrebných doplňujúcich údajov a po potvrdení Objednávky zadaním voľby „odoslať objednávku“ je Objednávka odoslaná, pričom tento úkon znamená návrh na uzatvorenie Zmluvy v zmysle vyplneného Objednávkového formulára;
 11. Objednávkový formulár“ aplikácia na Stránke v elektronickej forme, obsahujúci Cenovú ponuku, označenie Tovaru vymieneného Kupujúcim a miesto na vyplnenie údajov Kupujúceho potrebných na uskutočnenie Objednávky a uzatvorenie Zmluvy, výber spôsobu doručenia alebo prevzatia Tovaru, Miesto určenia; do poznámky Kupujúci uvedie akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho údajov uvedených pri Registrácii;
 12. Akceptácia“ sa pre účely týchto podmienok rozumie akceptácia Objednávky Predávajúcim formou zaslania potvrdzujúcej e-mailovej správy alebo potvrdenia telefonicky, pričom tento úkon sa rozumie prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy uskutočneného Objednávkou;
 13. Registrácia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie registrácia konta Kupujúceho na Stránke, ktorá Kupujúcemu umožňuje prihlásiť sa do registrovaného konta a zadať Objednávky. Registráciu konta uskutoční Kupujúci tak, že na emailovú adresu Predávajúceho (info@tml.sk) zašle nasledujúce údaje/dokumenty:

a)      IČO,

b)      DIČ,

c)      IČ DPH,

d)      telefonický kontakt na zodpovednú osobu,

e)      emailová adresa,

f)       adresu a otváraciu dobu prevádzky,

g)      výpis z Obchodné registra alebo výpis zo Živnostenského registra,

Zaslaním údajov a dokumentov Kupujúci potvrdí oboznámenie sa s týmito Podmienkami. Ak budú zaslané informáciu a dokumenty v poriadku, Predávajúci vykoná registráciu spravidla do 2 dní, o čom bude Kupujúci bezodkladne kontaktovaný na e-mail alebo prostredníctvom textovej správy;

 1. Prihlásenie“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie prihlásenie Kupujúceho na základe vykonanej Registrácie do svojho konta vedeného na Stránke prostredníctvom emailovej adresy a hesla. Prihlásenie je podmienkou vykonania Objednávky, resp. uzatvorenia Zmluvy;
 2. Zmluvou“sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, v zmysle ktorého Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Tovar podľa voľby Kupujúceho a Kupujúci platí Predávajúcemu Cenu za Tovar;
 3. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru Predávajúcim resp. poskytnutie kuriérskej služby;
 4. Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Predávajúcemu, zároveň upovedomenie Kupujúceho o oboznámení sa s týmito Podmienkami.
 3. Zmluva je uzatvorená na základe Akceptácie Objednávky Predávajúcim.

 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 

 1. Kupujúci si Tovar vymieni prostredníctvom On-line katalógu a Objednávkového formulára. Kupujúci si je vedomý, že pre Akceptáciu Objednávky Predávajúcim je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári.
 2. Predávajúci do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára zašle na e-mailovú adresu určenú Kupujúcim alebo uskutoční telefonicky Akceptáciu Objednávky, alebo Nadobúdateľa v tej istej lehote vyrozumie, že Objednávku odmieta.
 3. Predávajúci je oprávnený Objednávku odmietnuť z prevádzkových dôvodov, najmä z dôvodu, že Tovar nemá na sklade a jeho zadováženie by bolo spojené so zvýšenými nákladmi. Predávajúci je oprávnený z prevádzkových dôvodov vykonať čiastočnú Akceptáciu, teda prijať Objednávku v rozsahu jeho prevádzkových možností. V takom prípade o tom Kupujúceho vyrozumie, pričom Kupujúci je oprávnený túto Akceptáciu potvrdením e-mailovou správou potvrdiť, alebo od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa Kupujúci nevyjadrí do troch (3) dní odo dňa čiastočnej Akceptácie, Zmluva sa zrušuje od počiatku.
 4. Kupujúci je povinný v Objednávkovom formulári zaslanom Predávajúcim uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Kupujúci Objednávku zmení po jej uskutočnení, Predávajúci sa môže vyjadriť, že je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 6. V prípade záujmu Kupujúceho o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Predávajúcemu oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Predávajúci sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 7. Vlastnícke práva k Tovaru prechádzajú na Kupujúceho až úplným zaplatením Ceny Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia Ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným Tovarom až do zaplatenia Ceny Tovaru inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať.

 

Článok IV

Dodanie Tovaru

 

 1. Predávajúci dodá Tovar najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa riadnej Akceptácie, alebo akceptovanej čiastočnej Akceptácie. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Pokiaľ nie je Tovar skladom a predĺžila by sa z tohto dôvodu dodacia lehota, Predávajúci bude Kupujúceho bezodkladne emailom alebo telefonicky.
 2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom vlastných prepravných kapacít alebo prostredníctvom odovzdania Tovaru na prepravu osobe – dopravcovi, ktorý je zmluvným partnerom Predávajúceho zabezpečujúcim prepravu Tovaru. Predávajúci upovedomí Nadobúdateľa o odovzdaní Tovaru na prepravu v deň jeho odovzdania prepravcovi.
 3. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na Miesto určenia. Zásielka s Tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru). Pri prevzatí Tovaru osobne, obdrží Kupujúci daňový doklad pri prevzatí.
 4. V prípade, ak Kupujúci v Objednávke uviedol ako spôsob doručenia osobný odber, môže prevziať Tovar aj osobne na vybranej adrese. Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že Tovar je pripravený na prevzatie telefonicky, mobilnou textovou správou alebo emailom. Prevzatím Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Kupujúceho. Kupujúci je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Predávajúceho.
 5. Predávajúci zabezpečí vhodné a bezpečné zabalenie Tovaru. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a Tovar bol dodaný kompletne v zmysle Objednávky. Kontrola Tovaru môže prebehnúť s vodičom pri závoze na požiadanie Kupujúceho. Pokiaľ kontrola neprebehne, reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr do ďalšieho dňa od prebratia Tovaru. V prípade zjavného poškodenie balíka alebo obalu môže Kupujúci pri doručení požiadať vodiča o spoločnú kontrolu obsahu balíku. Doručujúci vodič zaznamená tuto kontrolu do dodacieho listu, ktorý je súčasťou dodávky Tovaru.
 6. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia Tovaru, prípadne zistiteľných vád, je Kupujúci oprávnený neprevziať Tovar. Pri osobnom odbere Tovaru Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že Tovar nemá žiadne zjavné vady. Neskoršie reklamácie osobne odobraného Tovaru z uvedeného dôvodu nemusia byť akceptované.
 7. Pri dodaní Kupujúci vyznačí poznámku o poškodení Tovaru v prepravnom/dodacom liste s opisom tohto poškodenia.
 8. Pri prevzatí Tovaru je zástupca Kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť zástupcu Kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu Tovaru. V opačnom prípade nemusí byť Tovar odovzdaný zo strany Predávajúceho alebo prepravcu.
 9. Predávajúci nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Predávajúceho a Predávajúci ich nemôže ovplyvniť.
 10. Predávajúci má právo nedodať Tovar Kupujúcemu, ktorý má voči Predávajúcemu akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Nedodanie Tovaru v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku Predávajúceho.
 11. V prípade, že Kupujúci neprevezme objednaný Tovar, je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré tak Predávajúcemu vznikli.
 12. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie u prepravcu. Za týmto účelom sa v prípade potreby oboznámi s reklamačným poriadkom prepravcu, ktorý sa nachádza na webovej stránke prepravcu:

https://www.dpd.com/sk/business_customers/o_dpd/infocentrum/na_stiahnutie/dokumenty/reklamacny_poriadok .

 

Článok V

Cena a platobné podmienky

 

 1. Cenu Tovaru je určená v Cenovej ponuke, ktorá je súčasťou Objednávkového formulára.
 2. Cena Dovozu v prípade doručovania Tovaru prostredníctvom vlastných prepravných kapacít Predávajúceho a/alebo kuriérskej služby nie je zahrnutá v Cene Tovaru a bude vyčíslená v Cenovej ponuke, ktorá je súčasťou Objednávkového formulára. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu Dovozu spolu s Cenou Tovaru.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu celkovej Cenovej ponuky, pri ktorej Kupujúci už neplatí Cenu Dovozu. Skutočnosť platenia alebo neplatenia Ceny Dovozu Kupujúcim sa zobrazí v Objednávkovom formulári a pri každej samostatne Cenovej ponuke sa hodnota (výška) celkovej Cenovej ponuky môže odlišovať.
 4. Pri objednávke Tovaru v hodnote nad 80,- Eur bez DPH, v prípade voľby doručenia Tovaru prostredníctvom vlastných prepravných kapacít Predávajúceho sa náklady na Dovoz Tovaru neúčtujú a znáša ich Predávajúci.
 5. Pri objednávke Tovaru v hodnote nad 186,- Eur s DPH, v prípade voľby doručenia Tovaru prostredníctvom kuriérskej služby sa náklady na Dovoz Tovaru neúčtujú a znáša ich Predávajúci.
 6. Úhrada Ceny Tovaru, prípadne aj Cena Dovozu sa uskutoční: (i) osobne na vybranej adrese v prípade, ak si Kupujúci určil spôsob doručenia osobný odber alebo (ii) formou dobierky v mieste a čase odovzdania Tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Ak to bolo vopred medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté, úhradu Ceny Tovaru je možné uskutočniť aj prevodom sumy uvedenej na vygenerovanej proforma faktúre, ktorá bude Kupujúcemu doručená emailom, a to na bankový účet Predávajúceho uvedený na proforma faktúre.
 7. Pri platení prevodom na základe vygenerovanej proforma faktúre je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej proforma faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má za následok nesprávne zúčtovanie Ceny Tovaru a Kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené. Cena Tovaru a Cena Dovozu sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Tovar je pri platbe prevodom odoslaný na dohodnutú adresu až po tom, čo bude zo strany Kupujúceho preukázaná úhrada Ceny Tovaru, prípadne aj Ceny Dovozu (napr. odoslanie emailu s potvrdením o úhrade) a/alebo kým nebude príslušná suma uhradená na bankový účet Predávajúceho.

 

Článok VI

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Akceptácie.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Predávajúceho a Kupujúceho, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 4. Kupujúci je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

 

Článok VII

Zodpovednosť za vady

 

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru podľa Obchodného zákonníka.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho. Nákup Tovaru musí Kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii Tovaru priložiť písomne presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 3. Pri predaji Tovaru Kupujúcemu Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim..
 4. Ak reklamuje Kupujúci zakúpený Tovar, Predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného Tovaru.

 

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Kupujúceho a Predávajúceho sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä, Obchodným zákonníkom.
 3. Predávajúci je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.7.2019.

 

 

--------------

ROZVOZY PRE VEĽKOOBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV V ROKU 2024:

 

BRATISLAVA (VŽDY V UTOROK):

9.4.

30.4.

21.5.

11.6.

TRENČÍN (VŽDY VO ŠTVRTOK):

28.3.

18.4.

9.5.

30.5.

20.6.

NITRA (VŽDY VO ŠTVRTOK):

11.4.

2.5.

23.5.

13.6.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ (VŽDY VO ŠTVRTOK):

4.4.

25.4.

16.5.

6.6.

27.6.

ORAVSKÝ KRAJ (VŽDY V STREDU):

10.4.

2.5. (ŠTVRTOK)

22.5.

12.6.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Product added to compare.

Informácie o súboroch cookie

Používame súbory cookie, aby sme zaistili čo najlpešie prostredie na našich webových stránkach. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, predpokladáme, že ste spokojní so všetkými súbormi na stránkach www.tml.sk. Ak však budete chcieť, môžete nastavenia súborov cookie kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Majte na pamäti, že ak zmeníte nastavenia súborov cookie, nemôžeme Vám garantovať, že všetky funkcie bude naďalej správne fungovať. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné.