Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.tml.sk

 

Všeobecné ustanovenia

 

Podnikateľ:

 

TML Slovensko s.r.o.,

so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava,

IČO: 35 921 269, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 34936/B,

DIČ: 2021951602,

IČ DPH: SK2021951602,

v mene spoločnosti koná Ing. Michal Hince, konateľ,

telefónne číslo: +421 902 907 909,

e-mailová adresa: info@tml.sk,

Číslo bankového účtu:            IBAN: SK7075000000004002287365,

Československá obchodná banka a.s.,

SWIFT: CEKOSKBX,

Kód banky: 7500

 

za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Predávajúcim a osobami, ktoré majú záujem o Tovar, prípadne si tento Tovar objednali u Predávajúceho, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 

 

Článok I

Základné pojmy

 

 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho pri predaji Tovaru prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri dodaní Tovaru, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Predávajúci“ sa rozumie TML Slovensko s.r.o., so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35 921 269, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 34936/B;
 3. Kupujúci - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o nadobudnutie Tovaru a/alebo ktorá si objednala u Predávajúceho Tovar v súlade s týmito Podmienkami;
 4. Kupujúci – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru a/alebo ktorá si objednala u Predávajúceho Tovar v súlade s týmito Podmienkami;
 5. Kupujúci“sa rozumie Kupujúci - spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ;
 6. Stránka“ sa rozumie internetová stránka www.tml.sk;
 7. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke v on-line katalógu;
 8. On-line katalóg“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie aplikácia, prevádzkovaná Predávajúcim v elektronickej forme na Stránke, v ktorom je uvedená špecifikácia ponúkaného Tovaru a výška ceny Tovaru s DPH. Výnimočne môže byť Cena uvedená aj bez DPH. Špecifikácia Tovaru na Stránke v on-line katalógu je nezáväzná a všeobecná;
 9. Dovoz“ sa rozumie transport objednaného Tovaru Predávajúcim do Miesta určenia prostredníctvom prepravnej a/alebo kuriérskej služby;
 10. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Kupujúcim v Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť služba Dovozu;
 11. Cenová ponuka“sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru na základe požiadaviek vymienených Kupujúcim na Stránke v Košíku a je súčasťou Objednávkového formulára;
 12. Objednávka“ sa rozumie úkon Kupujúceho, ktorý spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Kupujúcim prostredníctvom aplikácie na Stránke. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné navoliť prostredníctvom Stránky Tovar, ktorý má Kupujúci od Predávajúceho záujem zakúpiť a prejsť cez aplikáciu „košík“ do Objednávkového formulára, kde po zadaní potrebných doplňujúcich údajov a po potvrdení Objednávky zadaním voľby „odoslať objednávku“ je Objednávka odoslaná, pričom tento úkon znamená návrh na uzatvorenie Zmluvy v zmysle vyplneného Objednávkového formulára;
 13. Objednávkový formulár“ aplikácia na Stránke v elektronickej forme, obsahujúci Cenovú ponuku, označenie Tovaru vymieneného Kupujúcim a miesto na vyplnenie údajov Kupujúceho potrebných na uskutočnenie Objednávky a uzatvorenie Zmluvy, výber spôsobu doručenia alebo prevzatia Tovaru, Miesto určenia; do poznámky Kupujúci uvedie akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho údajov uvedených pri Registrácii;
 14. Akceptácia“ sa pre účely týchto podmienok rozumie akceptácia Objednávky Predávajúcim formou zaslania potvrdzujúcej e-mailovej správy alebo potvrdenia telefonicky, pričom tento úkon sa rozumie prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy uskutočneného Objednávkou;
 15. Registrácia“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie registrácia konta Kupujúceho na Stránke, ktorá Kupujúcemu umožňuje prihlásiť sa do registrovaného konta a následne vykonať Objednávku. Registráciu konta uskutoční Kupujúci tak, že do elektronického registračného formulára zverejneného na Stránke zadá údaje:

a)      oslovenie (pán/pani/slečna),

b)      meno, priezvisko

c)      emailová adresa

d)      heslo, ktoré obsahuje minimálne päť znakov

e)      SIRET/APE/Webstránka,

f)       adresa,

g)      telefón (domov/mobilný),

h)      vlastný alias adresy,

pričom následne odsúhlasí, a zároveň potvrdí svoje oboznámenie sa s týmito Podmienkami a dá súhlas so spracovaním osobných údajov. Po zadaní všetkých povinných údajov je na dokončenie Registrácie registráciu konta potvrdiť v elektronickom registračnom formulári zadaním voľby „Registrovať“;

 1. Prihlásenie“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie prihlásenie Kupujúceho na základe vykonanej Registrácie do svojho konta vedeného na Stránke prostredníctvom emailovej adresy a hesla. Prihlásenie je podmienkou vykonania Objednávky, resp. uzatvorenia Zmluvy. Bez prihlásenia Kupujúceho do svojho konta nie je možné vykonať Objednávku;
 2. Zmluvou“sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, v zmysle ktorého Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Tovar podľa voľby Kupujúceho a Kupujúci platí Predávajúcemu Cenu za Tovar;
 3. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru Predávajúcim resp. poskytnutie kuriérskej služby;
 4. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho;
 5. Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 6. Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 7. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ znamená zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 8. Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 9. Nariadenie GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Predávajúcemu, zároveň upovedomenie Kupujúceho o oboznámení sa s týmito Podmienkami, ako aj prejavenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 3. Zmluva je uzatvorená na základe Akceptácie Objednávky Predávajúcim.

 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 

 1. Kupujúci si Tovar vymieni prostredníctvom On-line katalógu a Objednávkového formuláru. Kupujúci si je vedomý, že pre Akceptáciu Objednávky Predávajúcim je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári.
 2. Predávajúci do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára zašle na e-mailovú adresu určenú Kupujúcim alebo uskutoční telefonicky Akceptáciu Objednávky, alebo Kupujúceho v tej istej lehote vyrozumie, že Objednávku odmieta.
 3. Predávajúci je oprávnený Objednávku odmietnuť z prevádzkových dôvodov, najmä z dôvodu, že Tovar nemá na sklade a jeho zadováženie by bolo spojené so zvýšenými nákladmi. Predávajúci je oprávnený z prevádzkových dôvodov vykonať čiastočnú Akceptáciu, teda prijať Objednávku v rozsahu jeho prevádzkových možností. V takom prípade o tom Kupujúceho vyrozumie, pričom Kupujúci je oprávnený túto Akceptáciu potvrdením e-mailovou správou potvrdiť, alebo od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa Kupujúci nevyjadrí do troch (3) dní odo dňa čiastočnej Akceptácie, Zmluva sa zrušuje od počiatku.
 4. Kupujúci je povinný v Objednávkovom formulári zaslanom Predávajúcim uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Kupujúci Objednávku zmení po jej uskutočnení, Predávajúci sa môže vyjadriť, že je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 6. V prípade záujmu Kupujúceho o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Predávajúcemu oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Predávajúci sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Článok IV

Dodanie Tovaru

 

 1. Predávajúci dodá Tovar najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa riadnej Akceptácie, alebo akceptovanej čiastočnej Akceptácie. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Tovar je väčšinou odoslaný do 4 pracovných dní od Akceptácie. Pokiaľ nie je Tovar skladom a predĺžila by sa z tohto dôvodu dodacia lehota, Predávajúci bude Kupujúceho bezodkladne emailom alebo telefonicky.
 2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom odovzdania Tovaru na prepravu osobe – dopravcovi, ktorý je zmluvným partnerom Predávajúceho zabezpečujúcim prepravu Tovaru. Predávajúci upovedomí Kupujúceho o tom, že Tovar je pripravený na odovzdanie prepravcovi a spravidla nasledujúci pracovný deň je Tovar odovzdaný na prepravu. Informácie o podmienkach doručovania zásielky prostredníctvom prepravcu sú uvedené na stránke prepravcu: https://www.dpd.com/sk.
 3. Cena dodania tovaru: 4,58 EUR (bez DPH), 5,5 EUR (s DPH)

 1. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na Miesto určenia. Zásielka s Tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru). Pri prevzatí Tovaru osobne, obdrží Kupujúci daňový doklad pri prevzatí.
 2. V prípade, ak Kupujúci v Objednávke uviedol ako spôsob doručenia osobný odber, môže prevziať Tovar aj osobne na vybranej adrese. Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že Tovar je pripravený na prevzatie. Prevzatím Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Kupujúceho. Kupujúci je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Predávajúceho.
 3. Predávajúci zabezpečí vhodné a bezpečné zabalenie Tovaru. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a Tovar bol dodaný kompletne v zmysle Objednávky. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia Tovaru, prípadne zistiteľných vád, je Kupujúci oprávnený neprevziať Tovar.
 4. Pri dodaní Kupujúci vyznačí poznámku o poškodení Tovaru v prepravnom/dodacom liste s opisom tohto poškodenia.
 5. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu Tovaru. V opačnom prípade nemusí byť Tovar odovzdaný zo strany Predávajúceho alebo prepravcu.
 6. Predávajúci nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Predávajúceho a Predávajúci ich nemôže ovplyvniť.

 

Článok V

Cena a platobné podmienky

 

 1. Cenu Tovaru je určená v Cenovej ponuke, ktorá je súčasťou Objednávkového formulára.
 2. Cena Dovozu v prípade doručovania Tovaru prostredníctvom kuriérskej služby nie je zahrnutá v Cene Tovaru a bude vyčíslená v Cenovej ponuke, ktorá je súčasťou Objednávkového formulára. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu Dovozu spolu s Cenou Tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu celkovej Cenovej ponuky, pri ktorej Kupujúci už neplatí Cenu Dovozu. Skutočnosť platenia alebo neplatenia Ceny Dovozu Kupujúcim sa zobrazí v Objednávkovom formulári a pri každej samostatne Cenovej ponuke sa hodnota (výška) celkovej Cenovej ponuky môže odlišovať.
 3. Úhrada Ceny Tovaru, prípadne aj Cena Dovozu sa uskutoční: (i) osobne na vybranej adrese v prípade, ak si Kupujúci určil spôsob doručenia osobný odber alebo (ii) formou dobierky v mieste a čase odovzdania Tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Ak to bolo vopred medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté, úhradu Ceny Tovaru je možné uskutočniť aj prevodom sumy uvedenej na vygenerovanej proforma faktúre, ktorá bude Kupujúcemu doručená emailom, a to na bankový účet Predávajúceho uvedený na proforma faktúre.
 4. Pri platení prevodom na základe vygenerovanej proforma faktúry je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej proforma faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má za následok nesprávne zúčtovanie Ceny Tovaru a Kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené. Cena Tovaru a Cena Dovozu sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Tovar je pri platbe prevodom odoslaný na dohodnutú adresu až po tom, čo bude zo strany Kupujúceho preukázaná úhrada Ceny Tovaru, príp. aj Ceny Dovozu (napr. odoslanie emailu s potvrdením o úhrade) a/alebo kým nebude príslušná suma uhradená na bankový účet Predávajúceho.

 

Článok VI

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Akceptácie.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Predávajúceho a Kupujúceho, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 4. Kupujúci je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované

 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim

 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru bez udania dôvodu a to podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8 tohto článku týchto Podmienok a v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 2. Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b)      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c)      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d)      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 1. Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Predávajúceho. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je zverejnený na Stránke.
 2. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 3. Pri zmluvách medzi Kupujúcim spotrebiteľom a Predávajúcim odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.
 4. Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VII

Reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu - spotrebiteľovi za vady Tovaru podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Kupujúcemu – podnikateľovi podľa Obchodného zákonníka.
 2. Na Kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú podmienky reklamácie a postup pri reklamácii uvedený v ďalších ustanoveniach tohto článku.
 3. Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený len od Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho - spotrebiteľa.
 4. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo od Predávajúceho na Kupujúceho - spotrebiteľa, Kupujúci - spotrebiteľ si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 5. Na všetok ponúkaný Tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri Tovare uvedené inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku.
 6. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru od kuriérskej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho ak si Tovar preberá Kupujúci - spotrebiteľ osobne v deň jeho prevzatia.
 7. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 8. Právo na záruku zaniká v prípade, že:

a)      k závade došlo mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim - spotrebiteľom,

b)      nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c)      používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu Tovaru,

d)      zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar,

e)      poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním,

f)       používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu Tovaru. Najvhodnejšie je Tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K Tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe. 
 2. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie na email Kupujúceho - spotrebiteľa. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu.
 3. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma Kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy a bude mu vrátená zaplatená Cena Tovaru alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.
 4. Práva Kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie:

a)      pri odstrániteľnej vade má Kupujúci – spotrebiteľ právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybného Tovaru za bezchybný, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady,

b)      pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu použitiu Tovaru na daný účel, má Kupujúci – spotrebiteľ právo buď na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od Zmluvy,

c)      v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

d)      reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Návrh Kupujúceho - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)      meno a priezvisko Kupujúceho - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)      presné označenie Predávajúceho,

c)      úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)      označenie, čoho sa Kupujúci - spotrebiteľ domáha,

e)      dátum, kedy sa Kupujúci - spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f)       vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 1. Návrh Kupujúceho - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 2. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o súčinnosť pri vybavovaní reklamácie u prepravcu.

 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho, fyzickej osoby, ktoré Kupujúci, fyzická osoba zadáva do Objednávkového formulára a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a s nariadením GDPR.Pri Registrácií Predávajúci na uvedený účel spracúva aj prihlasovacie meno a heslo Kupujúceho, fyzickej osoby.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľ (Predávajúci pre účely toho článku Zmluvy tiež len ako „Prevádzkovateľ“):

a)        TML Slovensko s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava

b)        email: info@tml.sk

c)        telefón: +421 902 907 909

 1. Účelom spracúvania osobných údajov Kupujúceho je

a)        identifikácia Kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“), správne doručovanie písomností a objednaného tovaru, realizácia predzmluvných vzťahov,uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy. Na spracúvanie osobných údajov  podľa tohto odseku sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a o zmene nevyžaduje súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania je: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho,

b)        marketingový účel (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov Prevádzkovateľa) na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v informovaní Kupujúceho o aktivitách Prevádzkovateľa v prípade uzatvorenia Zmluvy,

c)        marketingový účel (najmä zasielanie obchodných oznamov a newsletterov Prevádzkovateľa) na základe súhlasu Kupujúceho v prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo.

 1. Kupujúci uskutočnením Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé.
 2. Poskytnutie údajov Kupujúcim je dobrovoľné, bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy. Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne uzatvorenie a plnenie Zmluvy.
 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a na uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov (t.j. po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.
 4. Príjemcami osobných údajov Kupujúceho, ktoré Kupujúci poskytol Prevádzkovateľovi, sú nasledovné kategórie príjemcov:

-        osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe Zmluvy,

-        osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

-        osoby zaisťujúce marketingové služby,

-        osoby poverené účtovaním daňových dokladov v súlade so Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v odseku 4 a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v odseku 5, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Udelený súhlas je možné odvolať písomne na adrese spoločnosti alebo formou emailu zaslaným na emailovú adresu info@tml.sk.
 2. Kupujúci ako dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to informácie o

a)      účele spracúvania osobných údajov,

b)      kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)      identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d)      dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jeho určenia,

e)      práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, práve na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

g)      existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

h)      má právo na prenosnosť osobných údajov,

i)        má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

j)        má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

k)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Kupujúcemu jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Kupujúci požiada, môže Poskytovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Poskytovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje Kupujúcemu spôsobom podľa jej požiadavky.
 2. Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 3. Informácie podľa odsekov 9 a 10 je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv Kupujúceho povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Kupujúci uplatnil právo na výmaz, ak

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)      dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)      je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 1. Kupujúci má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)      Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)      Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)      Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.

 1. Kupujúceho, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 2. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 3. Kupujúceho, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 14, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 4. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 5. Kupujúci má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 6. Kupujúci má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 7. Kupujúci má právo, aby mu Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 8. Odoslaním objednávky z internetového Objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom Objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 

 1. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Kupujúceho a Predávajúceho sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Kupujúci nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Kupujúcim - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Kupujúcim – podnikateľom, Obchodným zákonníkom.
 5. Predávajúci je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Predávajúci je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Kupujúcemu a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 6. V prípade nesúhlasu Kupujúceho so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Predávajúcemu, inak právo Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Kupujúci riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Kupujúci so zmenou Podmienok súhlasí.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.7.2019.


 

ORGÁN DOZORU:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru

 

Štátna veterinárna a potravinová správa

RVPS Bratislava-město

Polianky 8, 841 01 Bratislava – 42

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

 

Zodpovedný vedúci e-shopu:

Mgr. Galina Verbíková

galina.verbikova@tml.cz

 

 

 

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Product added to compare.

Informácie o súboroch cookie

Používame súbory cookie, aby sme zaistili čo najlpešie prostredie na našich webových stránkach. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, predpokladáme, že ste spokojní so všetkými súbormi na stránkach www.tml.sk. Ak však budete chcieť, môžete nastavenia súborov cookie kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Majte na pamäti, že ak zmeníte nastavenia súborov cookie, nemôžeme Vám garantovať, že všetky funkcie bude naďalej správne fungovať. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné.